Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP Architectuurcentrum Amsterdam

 De Algemene Voorwaarden van de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

 1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam

1.2 Architectuurcentrum Amsterdam: Stichting Architectuurcentrum Amsterdam, Afdeling Commerciële Zaken, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41205258, BTW-nummer NL008679861B01. Het kantoor- en bezoekadres van Architectuurcentrum Amsterdam is Prins Hendrikkade 600, 1011 VX te Amsterdam.

1.3 Webshop: de webshop van Architectuurcentrum Amsterdam, te raadplegen via www.arcam.nl/shop

1.4 Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Webshop een Overeenkomst aangaat met Architectuurcentrum Amsterdam. Koper handelt hetzij als privépersoon, hetzij bedrijfs- of beroepsmatig.

1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Architectuurcentrum Amsterdam en Koper die op afstand (en dus niet in de winkel van Architectuurcentrum Amsterdam) wordt gesloten. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

 1. Communicatie

2.1 Voor alle vragen en opmerkingen met Architectuurcentrum Amsterdam over de Webshop kan Koper een e-mail sturen aan arcam@arcam.nl. Koper kan ook een brief sturen aan het in artikel 1 genoemde postadres, onder duidelijke vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

 1. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Architectuurcentrum Amsterdam zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Afwijkende voorwaarden van Koper worden van de hand gewezen, tenzij Architectuurcentrum Amsterdam die afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt vóór de besteldatum.

 1. Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Webshop en in andere van Architectuurcentrum Amsterdam afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en inclusief eventuele overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.

4.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten wordt in de bestelprocedure weergegeven op het scherm ‘winkelmand’.

4.3 Hoewel de inhoud van de Webshop met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld kan Architectuurcentrum Amsterdam niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van Architectuurcentrum Amsterdam afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeerfouten en typfouten.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod van Architectuurcentrum Amsterdam, namelijk wanneer Koper het bestelproces afrondt.

5.2 Architectuurcentrum Amsterdam bevestigt vervolgens per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 1. Betaling

6.1 Koper kan alleen gebruik maken van de in de bestelprocedure aangegeven betaalmethoden. Architectuurcentrum Amsterdam is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden. Deze betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Zodra Architectuurcentrum Amsterdam de bestelling heeft ontvangen, stuurt Architectuurcentrum Amsterdam de bestelde producten zo spoedig mogelijk aan Koper.

7.2 Bestelde producten worden in beginsel binnen 14 dagen verzonden.

7.3 Indien Architectuurcentrum Amsterdam de producten niet binnen de geïndiceerde termijn kan leveren stelt Architectuurcentrum Amsterdam Koper daarvan in kennis. Koper kan in dat geval hetzij akkoord gaan met een nieuwe leverdatum, hetzij de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

7.4 Koper dient de geleverde producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien er sprake is van eventuele gebreken dient Koper deze binnen drie dagen per email aan Architectuurcentrum Amsterdam te melden, bij voorkeur met een digitale foto. Zie verder artikel 8 (garantie en conformiteit).

7.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico over op Koper.

 1. Herroepingsrecht/retourmogelijkheid

8.1 Dit artikel 8 is alleen van toepassing op consumenten, en dus niet op Kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Indien Koper een consument is mag hij/zij het product uit de verpakking halen om het product te bekijken.

8.2 Koper heeft het recht de Overeenkomst met Architectuurcentrum Amsterdam binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product (de “bedenktermijn”), zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat Koper het product op het in de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen. In het geval Koper in één bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de termijn in op de dag waarop hij/zij het laatste product ontvangen heeft.

 • Koper kan de Overeenkomst ontbinden door, binnen de bedenktermijn, een e-mail te sturen aan arcam@arcam.nl.Architectuurcentrum Amsterdam bevestigt in beide gevallen de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Koper vervolgens nog 14 dagen om het product terug te zenden.

8.4 Het is ook mogelijk om, binnen de bedenktermijn, het product direct retour te zenden, samen met een begeleidend schrijven.

8.5 De Producten dienen geretourneerd worden aan het adres genoemd in artikel 1.1.

8.6 Architectuurcentrum Amsterdam zal de aankoopkosten en de oorspronkelijke verzendkosten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, aan Koper terugbetalen. Wanneer slechts een deel van de bestelling wordt herroepen, dan worden de verzendkosten niet vergoed. Architectuurcentrum Amsterdam gebruikt daarbij dezelfde betaalmethode die Koper bij de bestelling heeft gebruikt. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van Koper.

8.7 Dit artikel 8 is niet van toepassing op de aankoop van tickets van Architectuurcentrum Amsterdam via de Ticketshop, zoals lezingen, tours en evenementen van Architectuurcentrum Amsterdam.

 1. Garantie; klachtenprocedure

9.1 Architectuurcentrum Amsterdam staat er voor in dat alle producten die worden aangeboden in de Webshop voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

9.2 Indien Koper een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Architectuurcentrum Amsterdam, dan kan Koper bij Architectuurcentrum Amsterdam per e-mail of per post een klacht indienen.

9.3 Architectuurcentrum Amsterdam streeft er naar Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht te sturen.

9.4  Indien Koper een consument is kan hij/zij ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 1. Persoonsgegevens

10.1  Architectuurcentrum Amsterdam verwerkt de persoonsgegevens van Koper conform het op de Webshop gepubliceerde privacybeleid. Het privacybeleid is te vinden op www.arcam.nl/cookie-en-privacyverklaring

 1. Slotbepalingen

11.1 Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Amsterdam.

11.3 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 1. Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid (alleen voor toepassing op bedrijfsmatige Kopers)

12.1 Zolang Koper geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Architectuurcentrum Amsterdam.

12.2  Dit artikel 12 is slechts van toepassing indien Koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, namelijk door in de bestelprocedure zijn of haar bedrijfsnaam in te vullen.

12.3 De totale aansprakelijkheid van Architectuurcentrum Amsterdam jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen  prijs (inclusief btw), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Architectuurcentrum Amsterdam.

12.4  Aansprakelijkheid van Architectuurcentrum Amsterdam jegens Koper voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

12.5  Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Architectuurcentrum Amsterdam jegens Koper geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding word gebaseerd.

12.6 De aansprakelijkheid van Architectuurcentrum Amsterdam jegens Koper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Architectuurcentrum Amsterdam onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, en Architectuurcentrum Amsterdam ook na de daarin genoemde termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Architectuurcentrum Amsterdam in staat is adequaat te reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Architectuurcentrum Amsterdam meldt.

12.8  In geval van overmacht is Architectuurcentrum Amsterdam niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Koper ontstane schade.

Versie 20180815