Zes opdrachten aan de nieuwe stadsbouwmeester


Met het opnemen van de stadsbouwmeester in het coalitieakkoord lijkt het installeren slechts een kwestie van tijd, zoals het Amsterdamse woonbeleidplatform NUL20 ook al schreef. De avond van het Grote Stadsbouwmeestergesprek op 27 juni 2018 in de Zuiderkerk leert ons vooral dat er vele varianten en wensen bestaan voor de functie in Amsterdam. Uit die grote poule van wensen hebben we de zes meest gehoorde opdrachten gefilterd. 

Zes opdrachten aan de stadsbouwmeester
• Het agenderen, initiëren en stimuleren van ruimtelijke kwaliteit
• Het toevoegen van een vacante integrale visie en binnen de dienst een coördinerende rol vervullen met ruimtelijke kwaliteit in het vizier. De stad zou deze visie missen: een helder en begrijpelijk verhaal waar het heen gaat met de stad.
• Het toevoegen van zichtbaarheid en autoriteit in het gesprek over de stad
• Het toevoegen van interdisciplinair werken, waarin de opgave wordt verbonden met andere domeinen, zoals economie, sociologie en technologie
• Het toevoegen van een verhelderende blik van een buitenstaander om dienst en ontwerpers te inspireren
• De verbindende schakel voor alle partijen die gemeentelijk, als adviseur, initiatiefnemer, bewoner, ontwerper of commerciële partij betrokken zijn bij stadsontwikkeling

De meningen lopen uiteen
Het doel van deze avond is om het waarom te achterhalen: Op welk probleem is de stadsbouwmeester een antwoord? Want dan weten we ook wat de opdracht wordt.
‘Om in nieuwe buurten te zorgen voor een goede samenhang tussen bouwkwaliteit, leefbaarheid, openbare ruimte en sociale voorzieningen, vervult de stadsbouwmeester een coördinerende rol.’ (college-akkoord mei 2018, een nieuwe lente, een nieuw geluid)

Uit alles blijkt dat de discussie over het wel of niet benoemen van een stadsbouwmeester zeer gevoelig ligt. Iedereen is het over eens dat Amsterdam is gezegend met een uitgebreid ambtelijk apparaat met gedegen kennis, expertise en enorme staat van dienst. Het is dan ook niet gek dat het opnieuw installeren van deze functie vooral bij het gemeentelijk kamp op weerstand stuit. Tegenstanders opperen dat de stad te groot en de materie te complex is om dit bij een persoon te beleggen.

‘De stadsbouwmeester is er al, maar is nog niet zichtbaar genoeg.’ Zo stelt Felix Rottenberg. Rottenberg doelt op de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) Eric Luiten. Maar Eric Luiten heeft duidelijk bedenkingen bij de functie die in zijn schoot wordt geworpen.
Jeroen de Willigen pleit voor een brede opdracht die grenzen tussen sectoren wil slechten en nieuwsgierigheid wil voeden: ‘Toen ik het sectorhoofd (die naam alleen al) economie vroeg wat wij, als ontwerpers van de stad, kunnen bijdragen aan een betere stedelijk economie, was zijn antwoord: “Overal met je handen vanaf blijven”.’ Dat overigens voor een sociaal probleem de oplossing wel eens in het ruimtelijk domein kon liggen werd ook door stadsontwerp nooit als argument gebruikt.’ 

De zaal deed volop mee
Vanuit de zaal kwamen enkele rake toevoegingen. Niet alleen Hilde Blank zag kansen voor de stad, ook vanuit de zaal kwamen positieve geluiden. ‘De stadsbouwmeester gaat er komen, en dat alleen al is geweldig, want stilletjes aan betekent dit een herwaardering voor het vak van architectuur en stedenbouw. Een kans die we niet kunnen laten liggen’.

Hoe verder?
De komende tijd is de Gemeente aan zet. Esther Agricola (Gemeente Amsterdam, Directeur Ruimte & Duurzaamheid) zal het gesprek met de wethouder aangaan om een keuze voor de rol en de opdracht van de stadsbouwmeester te formuleren.

De avond kwam tot stand met bijdragen van Hanneke Kijne, Machiel Spaan, Tess Broekmans , Felix Rottenberg, Jeroen de Willigen, Ton Schaap, Eric Luiten en Hilde Blank. Meer over de opzet van de avond lees je hier.


Verwant

WeMakeTheCity expo Close to Reality

Hoe kunnen we de verbeelding prikkelen en inspiratie bieden voor het gesprek over de toekomst van de stad?

1·Lectures en debat | The Productive City

De 1·Lectures van 20 april vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in het kader van de debatavond van Europan...